Back

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุมภาคีเครือข่ายด้านกีฬาเพื่อรวบรวมข้อมูลในการทำห้องนิทรรศการ เมืองศรีสะเกษ Sport City

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมี่ชมรรคา อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 (ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม) รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุมภาคีเครือข่ายด้านกีฬาเพื่อรวบรวมข้อมูลในการทำห้องนิทรรศการ เมืองศรีสะเกษ Sport City โดยจะจัดทำขึ้นที่บริเวณ ชั้น 4 ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading