Back

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศูนย์แหล่งเรียนรู้เขตพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดศรีสะเกษ “กิจกรรมประชุมเวทีระดมข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำห้องนิทรรศการ”

โครงการศูนย์แหล่งเรียนรู้เขตพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดศรีสะเกษ “กิจกรรมประชุมเวทีระดมข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำห้องนิทรรศการ”

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องสุขวิช รังสิตพล ชั้น 3 โรงแรมศรีพฤธาลัย ราชภัฏสัมนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศูนย์แหล่งเรียนรู้เขตพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดศรีสะเกษ “กิจกรรมประชุมเวทีระดมข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำห้องนิทรรศการ” โดยสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาสนะ เชิดชู ผู้อำนวยการสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรมกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ ซึ่งได้ดำเนินโครงการศูนย์แหล่งเรียนรู้เขตพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ตอบโจทย์ความต้องการของแต่ละพื้นที่ ที่เหมาะสมกับบริบททางสังคมและศักยภาพของแต่ละพื้นที่และสามารถนำออกมาใช้เป็นต้นแบบและแบ่งปันให้แก่บุคคลอื่นได้


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading