Back

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานประชุมสามัญประจำภาคเรียนที่ 1/2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จัดประชุมสามัญประจำภาคเรียนที่ 1/2566 ที่ห้องประชุมศรีพฤทเธศวรเธียร์เตอร์ ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยมี ดร.วิจารย์ สิมาฉายา นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้มอบนโยบายพร้อมทั้งพบปะกับบุคลากร จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้น และมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน พร้อมนี้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดยนายสฤษฎ์ นาควารินทร์ ตัวแทน ได้พบปะกับบุคลากร มหาวิทยาลัยด้วย


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading