Back

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ที่ได้รับ”รางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ” ประเภทผู้ประสบความสำเร็จสูงในหน้าที่การงานหรือวิชาชีพ ในโอกาสครบรอบ 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading