Back

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานดำเนินการประชุมการเตรียมความพร้อมรับการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการยุทธศาสตร์

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ณ ห้องประชุมสุขวิช รังสิตพล ชั้น 3 อาคารศรีพฤทธาลัยสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานดำเนินการประชุมการเตรียมความพร้อมรับการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2566 โดยมีคณะผู้บริหาร ส่วนงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในครั้งนี้


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading