Back

ดร.ศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์ ประธานในพิธี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะ อนุสาวรีย์ ฯพณฯ บุญชง วีสมหมาย เนื่องในวัน ฯพณฯ บุญชง วีสมหมาย

บวงสรวงสักการะ อนุสาวรีย์ ฯพณฯ บุญชง วีสมหมาย

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 07.00 น. ณ อนุสาวรีย์ ฯพณฯ บุญชง วีสมหมาย ศรีพฤทธาลัยราชภัฏสัมมนาคาร ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอเนกประสงค์ บุญชง วีสมหมาย ดร.ศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์ ประธานในพิธี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมพิธีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์และทักษิณานุประทาน จากนั้นเวลา 08.00 น. พิธีบวงสรวงสักการะ อนุสาวรีย์ ฯพณฯ บุญชง วีสมหมาย เนื่องในวัน ฯพณฯ บุญชง วีสมหมาย และมอบเงินสมทบมูลนิธิบุญชง วีสมหมาย

พิธีบวงสรวงสักการะ อนุสาวรีย์ ฯพณฯ บุญชง วีสมหมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติคุณและยกย่องคุณงามความดีของผู้มี คุณูปการอันใหญ่หลวงต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และชาวศรีสะเกษ ในฐานะที่ท่านเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นบุคคลที่ควรค่าแก่การสรรเสริญยกย่องให้ประจักษ์แก่ชน รุ่นหลังได้ระลึกถึงและถือเป็นแบบอย่าง ในการสร้างความดีเพื่อสังคม ถิ่นฐานของตนเองและเพื่อประเทศชาติ


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading