Back

รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง รองอธิการบดี ฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการเร่งรัด กำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

วันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องสุขวิชรังสิตพล (ชั้น 3) ศรีพฤทธาลัยราชภัฏสัมมนาคาร รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง รองอธิการบดี ฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการเร่งรัด กำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3/2566 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่มหาวิทยาลัย


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading