Back

นายคมป์ สังวงศ์ นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม “เวทีสรุปผลการวิจัย การวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาระบบข้อมูล เพื่อแก้ปัญหาความยากจน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหัสา พลนิล หัวหน้าชุดวิจัย กล่าวรายงานพร้อมทั้งนำเสนอผลงานการวิจัย ณ ห้องประชุมสุขวิช รังสิตพล ศรีพฤทธาลัยราชภัฏสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

นายคมป์ สังวงศ์ นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม “เวทีสรุปผลการวิจัย การวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาระบบข้อมูล เพื่อแก้ปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำ กรณีจังหวัดศรีสะเกษ ระยะที่ 3 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมรับฟังเพื่อร่วมวิพากษ์ผลการวิจัย รวมถึงให้ข้อเสนอแนะการดำเนินนำไปสู่การปฏิบัติ ระดับนโยบายอำเภอเมืองศรีสะเกษ และเป็นต้นแบบให้กับพื้นที่ขยายผลระดับจังหวัด ได้อย่างแท้จริง


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading