Back

ประชุมการตรวจสอบรายงานทางการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมวิเศษสิงหนาถ ชั้น 2 ศูนย์อาคารศิลปะและวัฒนธรรม


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading