Back

ประชุมแต่งตั้งกรรมการจัดทำข้อเสนอแนะตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้แก่สถาบันอุดมศึกษา โดยมี อาจารย์ ดร.ชูวิทย์ นาเพีย รองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุม


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading