Back

ประชุมแลกเปลี่ยนเครือข่ายการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรม กลุ่มชาติพันธุ์กูย ภายใต้โครงการวิจัย การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์กูย

ประชุมแลกเปลี่ยนเครือข่ายการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรม กลุ่มชาติพันธุ์กูย ภายใต้โครงการวิจัย การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์กูยโดยกระบนการการมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้าง เศษฐกิจฐานรากและพลังสังคมในจังหวัดศรีสะเกษ

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสุขวิช รังสิตพล ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อเนกประสงค์บุญชง วีสมหมาย รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเครือข่ายการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรม กลุ่มชาติพันธุ์กูย ภายใต้โครงการวิจัย การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์กูยโดยกระบนการการมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้าง เศษฐกิจฐานรากและพลังสังคมในจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เอมอร แสนภูวา ผู้ช่วยอธิการบดี ในนามประธานและคณะกรรมการจัดโครงการได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ ในการจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเครือข่ายการพัฒนาฯ โดยกระบวนการการมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและพลังสังคมในจังหวัดศรีสะเกษ” เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการใช้งานวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เกิดคุณค่า และสร้างมูลค่าให้กับคนในพื้นที่และชุมชน รวมถึงการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนด้วยภาคีเครือข่ายทั้งระดับจังหวัดและระดับท้องที่ ท้องถิ่น และการตระหนักถึงการพัฒนาด้วยตัวของคนในชุมชนเอง ที่คงความเป็นเอกลักษณ์สร้างความสามัคคีของกลุ่มชาติพันธุ์กูย ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ขอขอบคุณทีมวิจัย บพท. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ชุมชนกูยรงระ และภาคีเครือข่ายความร่วมมือทุกท่านทุกหน่วยงาน ที่สนับสนุนช่วยเหลือ ในการ การจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเครือข่ายการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์กูย


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading