Back

ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสุขทั้ง 8 ด้าน “เสริม สร้าง สุข” มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษไปสู่สังคมสุขภาวะ

วันนี้ (22 มีนาคม 66) รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาดลย์ อามาตย์ เป็นประธานในการประชุม โครงการ “เสริม สร้าง สุข” มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษไปสู่สังคมสุขภาวะ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมธง รุญเจริญ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ตามบันทึกข้อตกลงร่วมมือว่าด้วยการสร้างเครือยข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุข กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง โดยมีการจัดตั้งชมรม “นักสร้างสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ” Happy SSKRU Club หรือ HSC ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสุขทั้ง 8 ด้าน เป็นความสุขที่ทำให้คนเราเกิดสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตน ภายใต้ความเชื่อที่ว่า คนคือหัวใจขององค์กร การสร้างคนที่มีความสุขให้อยู่ร่วมกัน จะเกิดเป็นองค์กรแห่งความสุข


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading