Back

การประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2565

ประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมวิเศษสิงหนาท ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 (ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ) รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในการดำเนินการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2566 โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และตัวแทนจากสถานศึกษาเข้าร่วมในการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ โดยในรอบเช้ามีการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือระดับขนาดใหญ่ จำนวน 5 สถานศึกษา ได้แก่ 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และระดับนาดเล็ก จำนวน 3 สถานศึกษา ได้แก่ 1. มหาวิทยาลัยนครราชสีมา 2. มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 3. มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเทิร์น


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading