Back

อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมร้างจิตบริการและการทำงานเป็นทีมสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ

พระครูโกศลสิกขกิจ (หลวงพ่อพุฒ วายาโม)
ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์(ธ)

อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมร้างจิตบริการและการทำงานเป็นทีมสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ

วันที่ 17 มีนาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างจิตบริการและการทำงานเป็นทีมสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ ณ ศาลาทม วัดไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบและตระหนักถึงการสร้างองค์กรแห่งความสำเร็จ ด้วยบริการและการทำงานเป็นทีม เพื่อเป็นการส่งเสริมความความรักความสามัคคีของบุคลากร และเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานและการอยู่ร่วมกัน ซึ่งได้รับความเมตตาอย่างสูงและได้รับเกียรติจากท่านเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา พระครูโกศลสิกขกิจ (หลวงพ่อพุฒ วายาโม) ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์(ธ) เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การเรียนรู้การทำงานอย่างมี ความสุขด้วยหลักธรรม” ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดวนใหญ่ นายสิทธิชัย วิสัยเลิศ วิทยากรบรรยายในหัวข้อ “จิตบริการในหน่วยงานราชการ : มุมมองจากบุคคลภายนอก” นายรุ่งทิวา เนื้อนา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และ นายสาคร ผมพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป บรรยายในหัวข้อ เปิดใจกว้างพร้อมบริการปฏิบัติงานด้วยความคิดและจิตใจที่เปิดกว้าง ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น มีความเต็มใจในการให้บริการ ทำงานด้วยความเอาใจใส่กระตือรือร้น รวดเร็วมีคุณภาพ และ Open and service mind (เปิดใจกว้างพร้อมบริการ)


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading