Back

ปลูกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจวิต และเสริมสร้างจริยธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานอธิการบดี

(20 มีนาคม 2566) รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อนุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจวิต และเสริมสร้างจริยธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุม 9901 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

สืบเนื่องจากนโยบายรัฐบาล มุ่งเน้นการป้องกันปัญหาการทุจริตในประเทศไทยและพัฒนาระบบราชการไทยให้มีความโปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน เพื่อการบรรลุเป้าหมายตามแนวทางการชับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ อีกทั้ง เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมในการปฏิบัติงานบนพื้นฐานความรับผิดชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงานและสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานที่ดี ดังนั้น สำนักงานอธิการบดี ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน จึงได้จัดโครงการฯ ขึ้น

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ปลูกจิตสำนึก สร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต และเสริมสร้างจริยธรรม รวมไปถึงสร้างวัฒนธรรมไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) อันจะส่งผลให้บุคลากรมีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีต่อภารกิจของรัฐและองค์กร โดยมีตัวแทนของบุคลากรในสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมโครงการฯ

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาดล อามาตย์ ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการดี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ของการจัดโครงการ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษ นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี และนายชวน ธีรวุฒิอุดม คณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษ ให้เกียรติเป็นวิทยากร


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading