Back

โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ประจำปี 2566

วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีวรรณ เกียรติสุนนท์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ประจำปี 2566

โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการภูมิปัญญาและวิทยาการสมัยใหม่ ของสถาบันอุดมศึกษากับภูมิปัญญาและทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อสร้างกระบวนการในการเสริมสร้างและพัฒนา ยกระดับขีดความสามารถในการประกอบการของกลุ่มชุมชนที่รวมตัวกันสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการให้มีศักยภาพมีมูลค่าเพิ่ม สามารถยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์หรือบริการให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดซึ่งเป็นการเสริมความมั่นคงในอาชีพและรายได้ การมีวินัยทางการเงินและศักยภาพในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้แก่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นให้มีความมั่นคง เกิดผล ที่ยั่งยืนในขณะเดียวกันนิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะเกิดการเรียนรู้ เข้าใจในวิถีชีวีต เอกลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตระหนักถึงความสำคัญของภูมิปัญญาไทยและทรัพยากรอันมีค่าเพื่อจะช่วยกันจรรโลงรักษาให้อยู่คู่สังคมไทยสืบไป โดยได้รับความอนุเคราะห์จากธนาคารออมสิน หน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน ผู้นำชุมชนและสมาชิกในชุมชนตำบลพื้นที่ต่าง ๆ ในจังหวัดศรีสะเกษ

ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading