Back

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนผลงานวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (ผลงานเชิงวิเคราะห์และผลงานเชิงสังเคราะห์)

ดร.รัชชนนท์ แกะมา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นวิทยากร

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนผลงานวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (ผลงานเชิงวิเคราะห์และผลงานเชิงสังเคราะห์)

วันนี้ (16 มีนาคม 2566) ณ ห้องถนอม อินทรกำเนิด รองศาสตราจารย์ ดร.พงศักดิ์ ทองพันชั่ง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนผลงานวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (ผลงานเชิงวิเคราะห์และผลงานเชิงสังเคราะห์) เพื่อให้บุคลกรมีความรู้ความเข้าใจในการเขียนผลงาน เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุน อันจะส่งผลให้บุคลากรสายสนับสนุนมีความก้าวหน้าในสายงาน โดยมี นายจรัส โนนกอง หัวหน้างานบริหารงานบุคคลกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.รัชชนนท์ แกะมา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นวิทยากร


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading