Back

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนากระบวนการทำงานสู่ความเป็นเลิศและหลักสูตรการจัดทำโครงร่างองค์กร (organizational Profile : OP) และแผนพัฒนาคุณภาพ (Progress Report : PR)

วันที่ 14 มีนาคม 2566 (วันที 2)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนากระบวนการทำงานสู่ความเป็นเลิศและหลักสูตรการจัดทำโครงร่างองค์กร (organizational Profile : OP) และแผนพัฒนาคุณภาพ (Progress Report : PR)


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading