Back

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนากระบวนการทำงานสู่ความเป็นเลิศและหลักสูตรการจัดทำโครงร่างองค์กร (organizational Profile : OP) และแผนพัฒนาคุณภาพ (Progress Report : PR)

วันที่ 13 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมสุขวิช รังสิตพล ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อเนกประสงค์บุญชง วีสมหมาย รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนากระบวนการทำงานสู่ความเป็นเลิศและหลักสูตรการจัดทำโครงร่างองค์กร (organizational Profile : OP) และแผนพัฒนาคุณภาพ (Progress Report : PR)

จัดโดยหน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา นำโดยนายมานะศักดิ์ หงษ์คำชัย หัวหน้ามาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ในนามคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน เป็นผู้กล่าวรายงานในครั้งนี้ กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2566 ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 กำหนดให้สถาบันภาษาการศึกษามีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษจึงได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่งที่มีชื่อเรียกว่าคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (ค.ป.ภ.) เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้พัฒนาผู้ประเมิน จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ตามระบบประกันคุณภาพและการใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ ให้กับผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ และเพื่อพัฒนาทักษะของผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรให้สามารถจัดทำโครงร่างองค์กรและแผนพัฒนาคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การประเมินโดยใช้เกณฑ์ EdPEx โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading