Back

“ส่งเสริมสัญจร “แลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้างความเข้าใจ ร่วมใจพัฒนางาน”

(7 มีนาคม 66) อาจารย์ ดร.ชูวิทย์ นาเพีย รองอธิการบดี เป็นประธานในการเปิดโครงการส่งเสริมสัญจร “แลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้างความเข้าใจ ร่วมใจพัฒนางาน” ณ ห้องประชุมราชมรรคา อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 (ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม) โดยมีคณะมนุษยและสังคมศาสตร์ และวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง เข้าร่วมรับฟังเพื่อแลกเปลี่ยน ทั้งแนวทางในการให้บริการของสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี การเทียบโอน ยกเว้น รายวิชา แนวทางการพัฒนาหลักสูตร และคลังหน่วยกิต

สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ เป็นหน่วยงานการจัดการศึกษา ตั้งแต่เข้าศึกษา จนสำเร็จการศึกษา การสร้างความเข้าใจกับอาจารย์ผู้สอน ในด้านต่างๆ จะทำกระบวนการจัดการเรียนการสอน มีประสิทธิภาพสูงสุดต่ออาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading