Back

สอบคัดเลือกนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา วิทยาลัยครูปากเซ

วันนี้ (3 มีนาคม 66) ณ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอร แสนภูวา ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายงบประมาณและกิจการพิเศษ ประธานกรรมการสอบคัดเลือก พร้อมด้วย อาจารย์กวินวัฒน์ หิรัญบูรณะ รองผู้อำนวยการสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม และนายอภิสิทธิ์ ไชยยงค์ หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ เป็นคณะกรรมการสอบคัดเลือกนักศึกษา ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ วิทยาลัยครูปากเซ แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

การสอบคัดเลือกในครั้งนี้ นักศึกษาสนใจสมัครสอบคัดเลือกจำนวน 31 คน ซึ่งจะทำการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ และคัดเลือกนักศึกษา จำนวน 15 คน เดินทางไปในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ วิทยาลัยครูปากเซ ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2566 – วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ซึ่งมีจะมีการประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันที่ 7 มีนาคม 2566

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในครั้งนี้ เป็นไปตามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ซึ่งได้บันทึกลงนามตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2561 และมีบันทึกลงนามต่อสัญญา ในวันที่ 12 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งในการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายทั้งด้านการเรียนการสอนและเปิดประสบการณ์การเรียนรู้สิ่งใหม่ เพื่อต่อยอดองค์ความรู้และพัฒนาด้านวิชาชีพครู เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ ซึ่งจะเกิดผลดีในความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศ


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading