Back

รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอร แสนภูวา ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายงบประมาณและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยงานวิเทศสัมพันธ์ นำ MISS.LIN CHUNXIU และ MISS.YAN YUTONG ครูอาสาสมัครชาวจีน เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี

(2 มีนาคม 2566) รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอร แสนภูวา ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายงบประมาณและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยงานวิเทศสัมพันธ์ นำ MISS.LIN CHUNXIU และ MISS.YAN YUTONG ครูอาสาสมัครชาวจีน ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูอาสาสมัครจีน เพื่อปฏิบัติหน้าที่อาจารย์สอนภาษาจีนในสถาบันอุดมศึกษา เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี ในโอกาสที่ปฏิบัติหน้าที่ครบตามกำหนดเวลา ณ ห้องรับรองชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550


ภาพและข่าว,ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading