Back

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง เครือยข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัย NATIONAL PINGTUNG UNIVERSITY (NPTU)

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอร แสนภูวา ผู้ช่วยอธิการบดี กำกับงานวิเทศสัมพันธ์ ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัย NATIONAL PINGTUNG UNIVERSITY (NPTU)

ประเทศไต้หวัน เพื่อสานต่องานทางด้านการต่างประเทศในการขับเคลื่อนและพัฒนางานทางวิชาการและวิจัยให้แก่นักศึกษา คณาจารย์ ให้เกิดความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง ผ่านการประชุมออนไลน์ ในวันที่ 1 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


ภาพและข่าว,ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading