Back

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบหลักสูตรบนพื้นฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันศักดิ์ พวงอก คณบดีคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน

วันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมถนอน อินทรกำเนิด ชั้น 2 ศรีพฤทธาลัย ราชภัฏสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รองศาสตราจารย์ ด.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบหลักสูตรบนพื้นฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันศักดิ์ พวงอก คณบดีคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน

ซึ่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความต้องการพัฒนาหลักสูตรเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย มีความรู็ ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมเข้าสู่การประเมินโดยใช้เกณฑ์ AUN-QA ตามรูปแบบของคณะกรรมการทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏได้เลือกใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เชิงหลักการ (Principle Base) คือ เกณฑ์ AUN-QA ซึ่งการดำเนินการใช้เกณฑ์ จะต้องมีการออกแบบหลักสูตรบนฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE) โดยคณะมนุษยศษสตร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญ พร้อมทั้งมีนโยบายส่งเสริมให้อาจารย์ในคณะ มีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเตรียมความพร้อมเข้าสู่การประเมินโดยใช้เกณฑ์ AUN-QA ระหว่างวันที่ 1-2 มีนาคม 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู็ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบหลักสูตรบนฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมหลักสูตรเข้าสู่การประเมิน ซึ่งได้รับกียรติจากวิทยากร ทั้ง 3 ท่าน คือ 1. รองศษสตราจารย์ ดร.ดำรง์ฤทธิ์ วิบูลกิจธนากร 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยฉัตร ทองแพง และ 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชุดา วงศ์พานิชย์ มาบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้


ภาพและข่าว,ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading