Back

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรปวีณ์ ชื่นใจเรือง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรปวีณ์ ชื่นใจเรือง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุทินี เสาร์แก้ว รองคณบดีฝ่ายบริหาร ในนามผู้ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์

เนื่องจากนโยบายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยตระหนักถึงความจำเป็นดังกล่าว เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ บรรลุเป้าหมายและการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนสำหรับบุคคลากร และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และรับทราบแนวทางปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินของแผ่นดิน รวมทั้งแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความโปร่งใสและป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินายมานพ บุญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ รวมทั้งนายอรรณพ สังฆพรหม เจ้าหน้าที่ประจำงานคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ วิทยากรบรรยายให้ความเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณที่ถูกต้องตามกฏระเบียบและมีประสิทธิผล


ภาพและข่าว,ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading