Back

“จิบกาแฟแลงานสานสัมพันธ์” เพื่อสร้างความสัมพันธ์และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน

วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกต แผนสนิท คณบดี นำผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนางานของวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง

ในกิจกรรม “จิบกาแฟแลงานสานสัมพันธ์” เพื่อสร้างความสัมพันธ์และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี


ภาพและข่าว,ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading