Back

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2566

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2566 โดยมี ดร.วิจารย์ สิมาฉายา นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุมร่วมกับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ทั้งในรูปแบบ Online และ Onsite ในวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมพระยาไกรภักดี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 (ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


ภาพและข่าว,ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading