Back

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับทักษะวิศวกรสังคม สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิศวกรสังคม เพื่อพัฒนาท้องถิ่น “Up Skills”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับทักษะวิศวกรสังคม
สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิศวกรสังคม เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
“Up Skills”

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมล หลักรัตน์ รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา และมีนางเพ็ญพักตร์ สุมณฑา หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ขอโครงการฯ เพื่อกระดับทักษะวิศวกรสังคมให้แก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรให้สามารถนำทักษะวิศวกรสังคมไปใช้ในการดำเนินงานชุมชนสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากทีมวิทยากร ดร.นงรัตน์ อิสโร คณะทำงาน พล.อ.ดาวัพงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ประธานมูสนิธิไทยยั่งยืน การจัดโครงการในครั้งนี้จัดขึ้น ในวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2566 โดยผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นอาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เข้ารับอบรมจำนวน 60 คน

ภาพและข่าว,ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

Loading