Back

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชี่ยวชาญ แสงทอง คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภวรรณ ชาติมนตรี คณบดีคณะครุศาสตร์ นำนักศึกษาเข้าพบรองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศพร้อมกล่าวให้ความชื่นชมแก่นักศึกษาในครั้งนี้

แสดงความยินดีกับนักศึกษา ชั้นปี 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
และนักศึกษาวิชาการศึกษาปฐมวัย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 พร้อมรับโล่รางวัลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

  • วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมจิโรจน์ โชติพันธ์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชี่ยวชาญ แสงทอง คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ประจำสาขา นำนักศึกษา ชั้นปี 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารและนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 พร้อมรับโล่รางวัลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จาก “โครงการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับอุดมศึกษาปี 2566” ในงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการ และวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 6 ภายใต้กิจกรรม “การประกวดนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ” เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
  • พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภวรรณ ชาติมนตรี คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ประจำสาขา นำนักศึกษาวิชาการศึกษาปฐมวัย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 พร้อมรับโล่รางวัลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในการประกวดผลิตสื่อเสริมสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัย สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ในงานราชภัฏบุรีรัมย์ มหกรรมวิชาการ และวัฒนธรรมนานาชาติครั้งที่ 6

        ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


        Loading