Back

ดร.ชูวิทย์ นาเพีย รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกิจกรรมพัฒนาเครื่องมือพัฒนาหลักสูตร (สำรวจความต้องการที่จำเป็นในการพัฒนาหลักสูตร)

ดร.ชูวิทย์ นาเพีย รองอธิการบดี กำกับดูแลสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกิจกรรมพัฒนาเครื่องมือพัฒนาหลักสูตร (สำรวจความต้องการที่จำเป็นในการพัฒนาหลักสูตร)

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ อาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ดร.ชูวิทย์ นาเพีย รองอธิการบดี กำกับดูแลสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกิจกรรมพัฒนาเครื่องมือพัฒนาหลักสูตร (สำรวจความต้องการที่จำเป็นในการพัฒนาหลักสูตร) จัดโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนิษฐา อินธิชิต เป็นวิทยากร บรรยายเรื่องการพัฒนาและบริหารหลักสูตรบนผลลัพธ์การเรียนรู้ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรธิดา ประสาร เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การประเมินความต้องการที่จำเป็นในการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรม อาทิ ผู้บริหาร อาจารย์ประจำสาขาวิชาแต่ละคณะภายในมหาวิทยาลัยฯเข้าร่วมอบรมนำเสนอและวิพากษ์แบบสอบถามในครั้งนี้


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading