Back

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ก.บ. ครั้งที่ 2/2566

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ก.บ. ครั้งที่ 2/2566

ณ ห้องประชุมวิเศษสิงหนาท ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 (ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม)


ภาพและข่าว,ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading