Back

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และเครียมพร้อมสู่วัยเกษียณ

นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และเครียมพร้อมสู่วัยเกษียณ ณ ห้องปีบทอง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสเกษ ได้ดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระบรมราโชบาย ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) เพื่อพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยคณะพยาบาลศาสตร์ได้จัด โครงการเสริมพลังความพร้อมสู่วัยเกษียณ รุ่นที่ ๒ ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุและเตรียมพร้อมสู่วัยเกษียณ ต่อเนื่องขึ้นเป็นปีที่ ๒ ระหว่าง เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ -เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเพิ่มสมดุลทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม รวมทั้งสร้างเครือข่ายผู้เกษียณอายุราชการของจังหวัดศรีสะเกษ และเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพชีวิต ต่อไป

ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ได้กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงานในครั้งนี้ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรประวีณ์ ชื่นใจเรือง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

Loading