Back

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ครั้งที่ 1/2566 พร้อมทั้งบรรยายในหัวข้อมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลผลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ปฐมนิเทศบุคลากรบรรจุใหม่ ครั้งที่ 1/2566

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ครั้งที่ 1/2566 พร้อมทั้งบรรยายในหัวข้อมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลผลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมวิชัย แข่งขัน โรงแรมศรีพฤทธาลัย ราชภัฏสัมมนาคาร โดยมี นายจรัส โนนกองหัวหน้างานบริหารบุคคล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กรตลอดจนวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย รวมทั้งกฎระเบียบ ข้อบังคับ และสวัสดิการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีทักษะความรู้จากหลักสูตรที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ และเพื่อเป็นการเสริมสร้างจริยธรรม เจตคติที่ดีของบุคลากรบรรจุใหม่ ในการทำงานให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร และความสามัคคีในหมู่คณะผู้เข้าร่วมโครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ได้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษที่บรรจุ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 – 16 มกราคม 2566 จำนวน 17 คน แบ่งเป็นสายวิชาการ 10 คน สายสนับสนุน 7 คน ทั้งนี้ มีคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยร่วมในโครงการในครั้งนี้ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading