Back

โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการวิจัยและสร้างนวัตกรรม ต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น : Lab School

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการวิจัยและสร้างนวัตกรรมต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น : Lab School ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้จัดโครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการวิจัยและสร้างนวัตกรรมต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น : Lab School กิจกรรมที่ 1 ประเมินและปรับปรุงนวัตกรรม Project Approach ในรูปแบบ SSKRU DMS MODEL สำหรับระดับปฐมวัย และ Project Integration Learning สำหรับระดับประถมศึกษา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังการขี้แจง การทำความเข้าใจในเรื่องการพัฒนากระบวนการเรียนรู้นวัตกรรม และการวางแผนในการพัฒนานวัตกรรม Project Approach และ Project Integration Learning โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้บริหาร ตัวแทนระดับปฐมวัยและตัวแทนระดับประถมศึกษาจำนวน 64 คน ซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายจำนวน 18 โรงเรียน และมีโรงเรียนสนใจเข้าร่วมเป็น โรงเรียนเครือข่ายเพิ่มจำนวน 6 โรงเรียน รวมโรงเรียนที่เข้าร่วมอบรมจำนวน 24 โรงเรียน โดยมี นายอภิวัฒน์ แสนคุ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ และบุคลากร ให้การต้อนรับ

ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

Loading