Back

อบรมเชิงปฏิบัติการ งานด้านศาสนพิธี รัฐพิธี และราชพิธี

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ งานด้านศาสนพิธี รัฐพิธี และราชพิธี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาสนะ เชิดชู ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตระหนักดีว่า การจัดงานพิธีการที่ถูกต้องเหมาะสม สง่างามและสมพระเกียรติ นอกจากจะทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ส่วนราชการ ผู้จัดกงานและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรแล้ว นอกจากนี้ยังเป็นทำให้หน่วยงานทั้งฝ่ายบ้านเมืองและฝ่ายคณะสงฆ์ได้จัดงานพระราชพิธี รัฐพิธีได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ๑) พระสงฆ์ ระดับเจ้าคณะพระสังฆาธิการ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล พระเลขานุการเจ้าคณะจังหวัด พระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล ในเขตปกครอง คณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๕๖ รูป ๒) นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จำนวน ๑๕ คน รวมทั้งสิ้น ๗๑ รูป / คน ณ ห้องประชุมราชมรรคา อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๔๘ (ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างสูงยิ่งจากวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ให้เกียรติเป็นวิทยากร

ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

Loading