Back

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ อาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษโดยมีนางเพ็ญพักตร์ สุมณทา หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการสำหรับเตรียมความพร้อมนักศึกษา ก่อนสำเร็จการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อน สำเร็จการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ นักศึกษารู้จักการทำงานและการมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย พัฒนา เพื่อให้เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา โดยได้รับความอนุเคราะห์ จากคุณ จุฑาทิพย์ แร่เพชร จากบริษัท JOBTOPGUN บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนเรซูเม่ Workshop สอนสร้างเรซูเม่ (ใบสมัครงาน) ออนไลน์การเตรียมพร้อมสำหรับสมัครงาน และเทคนิคการสัมภาษณ์งาน

ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

Loading