Back

กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

นายเดชณรงค์ วนสันเทียะ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
นายกิตติชัย ขันทอง
รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
นางสาวบุณฑริการ์ บุญกันหา
รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
นายพัฒนพงษ์ โพธิปัสสา
กรรมการ
ดร.นิโรธ ศรีมันตะ
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสถียร สีชื่น
กรรมการ
ผศ.ดร.ปัญญณัฐ ศักดิ์สิทธานุภาพ
กรรมการ
นางสุภัทตรา อ่อนศรี
กรรมการ
นางเพ็ญพักตร์ สุมณฑา
กรรมการ
นายเทวา ขันติวงษ์
กรรมการ
นางวิไลวรรณ สิงห์เจริญ
กรรมการและเลขานุการ