Back

ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ศรีกระจ่าง
ที่ปรึกษาอธิการบดี
รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง
ที่ปรึกษาอธิการบดี