Back

กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

นายรัฐวิทย์ อังคสกุลเกียรติ
ประธานกรรมการ
นายกิตติวัฒน์ เกียรติสุรนนท์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางชนิตา พีรบวรเดช
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายบัณฑิต เพิ่มบุญ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายบุณยเกียรติ ทวีสุขศิริ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายปริญญา สาลีวัน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายภูวนัตถ์ มหาสุวีระชัย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
กรรมการ
นายสฤษฏ์ นาควารินทร์
กรรมการ
ว่าที่ร้อยตรี ธเนศร์ แพงมา
กรรมการ
นายศุภกร เจริญผล
กรรมการ
นายทวีทรัพย์ ทวีชาติ
กรรมการ
ดร.เจษฎา ชาตรี
กรรมการ