Back

กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

นายรัฐวิทย์ อังคสกุลเกียรติ
ประธานกรรมการ
นายกิตติวัฒน์ เกียรติสุรนนท์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายภูวนัตถ์ มหาสุวีระชัย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายบุณยเกียรติ ทวีสุขศิริ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสิริดนย์ น้าวิไลเจริญ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายวรโชติ เจริญประเสริฐ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสฤษฏ์ นาควารินทร์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายธนิต เลิศพันธุ์พรหม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ว่าที่ร้อยตรี ธเนศร์ แพงมา
กรรมการ
นายนครินทร์ อินสว่าง
กรรมการ
นายทรงพล ขันติยะ
กรรมการ
ดร.เจษฎา ชาตรี
เลขานุการ