Back

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร

รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
กระผมในฐานะผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้พัฒนาสู่ความเป็นเลิศในด้านจัดการการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย เพื่อสอดรับกับบทบาทหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว BCG ตลอดจนการมุ่งพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีสมรรถนะในศาสตร์ของตนเอง และการก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคศตวรรษที่ 21

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร
รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ข่าวเด่นรายวัน SSKRU NEWS

นักศึกษา

รับสมัครนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาค กศ.บป (เสาร์-อาทิตย์) และระดับบัณฑิตศึกษา

เปิดรับสมัครใหม่ ปีการศึกษา 2566

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภททั่วไป (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2566
สมัครโดยตรงด้วยตนเอง ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2566

 • สมัครผ่านระบบออนไลน์
 • รายละเอียดเพิ่มเติม
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0 4564 3622
  ณ สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ อาคารพัชรกิติยาภา

 • รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 ภาค กศ.บป. (เสาร์-อาทิตย์) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566
  สมัครโดยตรงด้วยตนเอง ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2566

 • สมัครผ่านระบบออนไลน์
 • รายละเอียดเพิ่มเติม
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0 4564 3622
  ณ สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ อาคารพัชรกิติยาภา

 • เรียนจบภายใน 2 ปี ภาคบัณฑิต เรียน เสาร์-อาทิตย์ เทอมละ 20,000 บาท
  รับสมัคร 18 เมษายน - 15 สิงหาคม 2566
  สมัครพร้อมรายงานตัว (ไม่ต้องสอบคัดเลือก)

 • สมัครผ่านระบบออนไลน์
 • รายละเอียดเพิ่มเติม
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0 4564 3622
  ณ สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ อาคารพัชรกิติยาภา

 • WELCOME TO SISAKET RAJABHAT UNIVERSITY

  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารมหาวิทยาลัย

  ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม รางวัล และผลงานต่าง ๆ ตามหมวดหมู่ข่าว เพื่อนำเสนอให้ทราบถึงความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

  ข่าวแนะนำ

  ข่าวสาร กิจกรรม รางวัลและผลงานต่าง ๆ ของนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

  6
  คณะ/วิทยาลัย
  55
  หลักสูตร
  9235
  นักศึกษา
  525
  บุคลากร

  SISAKET RAJABHAT UNIVERSITY

  ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับติดต่อมหาวิทยาลัย

  Read More

  (No Gift Policy)

  Read More

  การศึกษาในรั้ว ขาว - ทอง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนทางการศึกษา (Education Transformation) มีการสร้างหลักสูตรใหม่ที่เป็นความต้องการของสังคม และหลักสูตรสำหรับประชาชนทุกอายุ โดยเน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว BCG ตลอดจนการมุ่งพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีสมรรถนะในศาสตร์ของตนเอง และการก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคศตวรรษที่ 21

  “ความรู้คู่คุณธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

  คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย

  คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย
  รศ.ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร
  รักษาราชการแทนอธิการบดี
  ผศ.ดร.สหัสา พลนิล
  รองอธิการบดี
  ดร.ชูวิทย์ นาเพีย
  รองอธิการบดี
  ดร.เจษฎา ชาตรี
  รองอธิการบดี
  รศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง
  รองอธิการบดี
  ผศ.ดร.วิมล หลักรัตน์
  รองอธิการบดี

  สารสัมพันธ์ ขาว-ทอง

  บทความ ข้อเขียน และข้อคิดเห็นภายในฉบับเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียน "สารสัมพันธ์ขาว-ทอง" เป็นเพียงสื่อกลางในการเผยแพร่เท่านั้น

  “ความรู้คู่คุณธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”