Back
Homeช่องทางการรับสมัครเข้าศึกษา

     มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

เปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2567

ช่องทางการรับสมัคร สำหรับบัณฑิตศึกษา

ณ สำนักงานบัณฑิตศึกษา ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 – 10 พฤษภาคม 2567

ณ สำนักงานบัณฑิตศึกษา ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 – 10 พฤษภาคม 2567

ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ www.sskru.ac.th


วันที่ 17 พฤษภาคม 2567

ช่องทางการรับสมัคร สำหรับภาคปกติ ภาค กศ.บป. (เสาร์-อาทิตย์)

1. อีเมล oass@sskru.ac.th
2. สอบถามทางโทรศัพท์ 045 643 622
3. หมายเลขโทรศัพท์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 0 45 643 600

การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ระดับปริญญาตรี ทั้งภาคปกติ ภาค กศ.บป. (เสาร์ - อาทิตย์)
นักเรียน นักศึกษาใหม่ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มีขั้นตอนการรายงานตัวของนักศึกษา ดังนี้
การดำเนินการรับ-จ่ายเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ระดับปริญญาตรี ทั้งภาคปกติ ภาค กศ.บป. (เสาร์ - อาทิตย์)
ประกาศกระทรวง/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนของ ระดับปริญญาตรี ทั้งภาคปกติ ภาค กศ.บป. (เสาร์ - อาทิตย์)