Back
Homeช่องทางการรับสมัครเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2567

     มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

เปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2567

ช่องทางการรับสมัคร สำหรับภาคปกติ

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภททั่วไป (เพิ่มเติม)

รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภททั่วไป (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2567
Read More

ช่องทางการติดต่อ

1. อีเมล oass@sskru.ac.th

2. สอบถามทางโทรศัพท์ 045 643 622

3. หมายเลขโทรศัพท์มหาวิทยาลัย 045 643 600

Facebook การรับบุคคลเข้าศึกษา

Facebook การรับบุคคลเข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ สำนักส่งเสริมวิชาการ และการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต| Facebook
Read More
การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ระดับปริญญาตรี ทั้งภาคปกติ ภาค กศ.บป. (เสาร์ - อาทิตย์)
นักเรียน นักศึกษาใหม่ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มีขั้นตอนการรายงานตัวของนักศึกษา ดังนี้
การดำเนินการรับ-จ่ายเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ระดับปริญญาตรี ทั้งภาคปกติ ภาค กศ.บป. (เสาร์ - อาทิตย์)
ประกาศกระทรวง/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนของ ระดับปริญญาตรี ทั้งภาคปกติ ภาค กศ.บป. (เสาร์ - อาทิตย์)