Back

ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ครั้งที่ 10/2566 โดยการกล่าวเปิดการประชุมร่วมกับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมในรูปแบบ Online และ Onsite ในวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมพระยาไกรภักดี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาศฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 (ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading