Back

รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง เป็นประธานในการประชุมการเร่งรัด กำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1/2567 โดยมีคณะกรรมการผู้ดูแลงบประมาณประจำคณะ สำนัก เข้าร่วมประชุม

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง เป็นประธานในการประชุมการเร่งรัด กำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1/2567 โดยมีคณะกรรมการผู้ดูแลงบประมาณประจำคณะ สำนัก เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมวิชัย แข่งขัน โรงแรมศรีพฤธาลัยราชภัฏสัมมนาคารฯ


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading