Back

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอร แสนภูวา ผู้ช่วยอธิการบดี รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2566

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2566 (เป็นการส่วนพระองค์) โดยมีหมายกำหนดเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23 อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading