Back

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมให้การต้อนและนำเสนอผลการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมวิเศษสิงหนาท อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมให้การต้อนและนำเสนอผลการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 (รอบ 6 เดือน) นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท เหลืองบุตรนาค ประธานกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษพร้อมคณะกรรมการติดตามฯ ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2566

ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading