Back

การประชุมคณะกรรมการเร่งรัด กำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมถนอม อินทรกำเนิด (ชั้น 2) ศรีพฤทธาลัยราชภัฏสัมมนาคาร รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง รองอธิการบดี ฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการเร่งรัด กำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 4/2566 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่มหาวิทยาลัย


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading