Back

ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในการเปิดโครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG

ครึกครื้น ขนทัพผู้ประกอบการ U2T for BCG บุก มรภ.ศรีสะเกษ กับโครงการ ส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ผู้ร่วมโครงการ U2T ร่วมให้การต้อนรับ รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวว่า โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ หรือ โครงการ U2T เป็นโครงการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ที่จะช่วยสร้างรากแก้วให้ประเทศ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ มหาวิทยาลัยได้สามารถใช้องค์ความรู้ งานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม และทรัพยากรของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาพื้นที่ พัฒนาประเทศ ในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะนำโจทย์หรือปัญหาของประเทศ มาสู่การพัฒนาศักยภาพกำลังคน พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ 1 เพื่อขับเคลื่อนประเทศโดยได้เริ่มขึ้นเมื่อปี 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษได้รับผิดชอบจำนวน 10 ตำบล แบ่งเป็นพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ 9 ตำบล และพื้นที่จังหวัดยโสธร 1 ตำบล ต่อมาในปี 2565 ได้รับผิดชอบพื้นที่จำนวน 200 ตำบล แบ่งเป็นพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ 171 ตำบล และพื้นที่จังหวัดยโสธร 29 ตำบล ซึ่งถือว่าเป็นโครงการสำคัญของภาครัฐที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภัณฑ์ และการขยายช่องทางการตลาดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จึงได้จัดโครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์

สินค้า U2T for BCG ในวันที่ 16 กุมภาพันช 2566 ในการจัดโครงการในวันนี้ ประกอบไปด้วย การจัดงานมหกรรมแสดงและจำหนายสินค้า ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายดำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ และการรับฟังประเด็นความห้องการ รวมทั้งแลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็น เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาสู่แผนงาน การโครงการด้านในพื้นที่

นอกจากนี้เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ยังได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรและเยี่ยมชมบูธผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการ U2T for BCG จำนวน 30 บูธ ด้วยภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading