SSKRU.AC.TH

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รับสมัครนักเรียน นักศึกษาเพื่อสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภททั่วไป ประจําปการศึกษา 2560 เขียนโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 8476
รับสมัครบุคคลเพื่อเขาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ระดับปริญญาตรี ภาค กศ.บป. (เสาร – อาทิตย) ประจําปการศึกษา 2560 เขียนโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 4472
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 4 ปี และระดับปริญญาตรี 5 ปี ประเภทโควตา และประเภททุนความสามารถพิเศษ เขียนโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 1360
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ และมีสิทธิ์เข้าสอบวิชาเฉพาะสาขาวิชาที่สมัครและวิชาวัดแวดความเป็นครู สำหรับผู้สมัครในสาขาวิชาที่สังกัดคณะครุศาสตร์ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบโควตา ทุนเรียนดี และทุนความสามารถพิเศษ เขียนโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 913
การรับสมัครนักศึกษาโครงการคัดเลือก ประเภททุนเรียนดี และทุนความสามารถพิเศษ ภาคปกติ ระดับปรญิญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 1561
การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทโควต้า รับตรงประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 2125
รายชื่อนักศึกษาภาค กศ.บป.(เสาร์-อาทิตย์) ที่มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 เขียนโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 1314
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภาค กศ.บป.(เสาร์-อาทิตย์) เขียนโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 806
การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) เขียนโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 4414
ประกาศรายชื่อนักเรียน/นักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ภาคปกติ ประเภททั่วไป และประเภทความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 เขียนโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 1755