SSKRU.AC.TH

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

DSC01907

 

DSC01922

DSC01912

 

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมวิชัย แข่งขัน โรงแรมศรีพฤทธาลัยราชภัฏสัมมนาคาร คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรพนักงานบริการ” ระหว่างวันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อส่งเสริมความรู้และเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับงานด้านบริการแก่ผู้เข้ารับการอบรม และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ศรีกระจ่าง ดร.ชูวิทย์ นาเพีย และดร.เจษฎา ชาตรี ผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด มีดร.ภาดล อามาตย์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี กล่าวรายงาน ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณวรา ลอยมา รองผู้จัดการโรงแรมแกรนด์ แปซิฟิก ซอฟเฟอริน และคุณจงจิตร์ จันทร์แจ่ม ผู้จัดการแผนกฝึกอบรมโรงแรมสุโขทัย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในเรื่องการพัฒนาตนเองและงานบริการ

Share