การให้บริการ

default-thumbnail-sskru

≡ การให้บริการคู่มือมาตรฐานการให้บริการ
- คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
- ป้ายขั้นตอนการให้บริการห้องสมุด
- ป้ายขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
- ป้ายขั้นตอนกลไกการขอสำเร็จการศึกษา
- ป้ายขั้นตอนการตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (พ.ศ. 2564)
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2564
- กราฟแสดงสถิติการขอใช้ห้อง ประจำปีงบประมาณ 2564
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (พ.ศ. 2563)
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (พ.ศ. 2562)
รายงานการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ (พ.ศ. 2563)
รายงานการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ (พ.ศ. 2562)
รายงานการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ (พ.ศ. 2561)